Platby

 

Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

 

 

Směrnice č. 10-G/2022

 

Účinnost od  1.9.2022

 

Spisový znak:        2.1                                                skartační znak:  A

 

 

 

     Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

                                   dítěte v mateřské škole

 

 

Čl. 1    Úvodní ustanovení

Čl. 2    Plátci

Čl. 3    Základní částka úplaty

Čl. 4    Snížení základní částky úplaty

Čl. 5    Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Čl. 6    Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 7    Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 8    Závěrečná ustanovení

 

 

Ředitelka Mateřské školy Budišov nad Budišovkou (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku a zákonný zástupce dítěte, který vyčerpal 12 měsíců bezplatného vzdělávání v MŠ (odklad školní docházky)

 

 

 

Čl. 3

Základní částka úplaty

  1. (1)Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve tříděcelodenním provozem se stanovuje v MŠ Budišov n./Bud. na 450,-,- Kč v příslušném kalendářní měsíci. V MŠ Svatoňovice tato částka činí 450,- Kč v příslušném kalendářním měsíci.

  

.

Čl. 4

Snížení základní částky úplaty

  1. (1)Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 o polovinu, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

 

 

Čl. 5

 

  1. V případě přerušení provozu v červenci a srpnu se stanovená úplata krátí v poměru

odpovídající počtu kalendářních dnů. Za jeden den docházky dítěte 10,-Kč.

Čl. 6

      1. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který:

         - pobírá sociální příplatek – hmotná nouze

         - z důvodů péče o dítě pobírá dávky pěstounské péče

     2. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, které přerušilo docházku

         do mateřské školy ze zdravotních či jiných důvodů na 2 – 6 měsíců (např. pobyt

         v lázních, operace – na základě potvrzení od lékaře).

        Toto oznámení dokladuje čtvrtletně a v případě nástupu dítěte do mateřské školy.

Čl. 7

 

      Podmínky splatnosti úplaty:

      1. Úplata je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, formou bezhotovostním převodem

       na účet školy nebo složenkou.

      2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

      3. Ředitelka školy může na základě § 35 odst.1d) školského zákona číslo 561/2004 Sb.

          po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout     

          o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže opakovaně neuhradí úplatu za předškolní

         vzdělávání nebo se nedohodne s ředitelkou na jiném termínu úhrady.

         Rodič bude vždy před přijetím dítěte do mateřské školy informován o podmínkách

         úplaty.

 

Tímto se ruší Směrnice č.10 F/2019 MŠ Budišov nad Bud. ze dne 1.9.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Budišově nad Budišovkou 28.8.2022                                                Mgr. Simona Novotná

                                                                                                                          ředitelka MŠ